Versie 23 mei 2018

Definities

Privacybeleid : dit privacybeleid;
Gebruiker : leden, abonnees, donateurs, iedere gebruiker van de website;
NKV : Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, Goeverneurkade 128 2274 KN Voorburg
Website : de website onder domeinnaam www.klokkenspel.org en alle daaraan verbonden sub-domeinen


1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe de NKV de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door de NKV worden verwerkt zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens (enkel voor wat betreft de betalingen door leden en donateurs).

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. De NKV verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website of op een andere manier aan de NKV heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van de NKV, een bestelling bij de NKV te doen, doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de NKV of wanneer Gebruiker zich aanmeldt als lid of donateur van de NKV].

2.2. De NKV gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan de NKV heeft verstrekt:

2.2.1. Als de Gebruiker de NKV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt de NKV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal de NKV de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.2.3. Als de Gebruiker zich aanmeldt als lid of donateur van de NKV, gebruikt de NKV de persoonsgegevens voor het voeren van een adequate ledenadministratie en voor het verlenen van de aan het lidmaatschap gekoppelde diensten.

2.3. Daarnaast kan de NKV de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van de NKV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de NKV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt de NKV expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan de NKV. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan de NKV verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. De NKV zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door de NKV voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker de NKV een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

4.1.2. De NKV op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

5.1. De NKV maakt geen gebruik van zogenaamde 'cookies'.

6. Bijzondere persoonsgegevens

6.1. De NKV verwerkt persoonsgegevens die vanwege haar aard binnen de wet bescherming persoonsgegevens kunnen worden gekwalificeerd als Bijzondere gegevens (art. 16). Deze gegevens zouden kunnen leiden tot uitsluiting, discriminatie of ander nadeel voor betrokkenen. Gebruiker dient zich bewust te zijn van de gevoeligheid van deze gegevens en geeft, door in te stemmen met dit Privacybeleid, dan ook expliciet toestemming voor de verwerking van deze vorm van persoonsgegevens.

6.2. Op activiteiten van de NKV kunnen foto’s en films worden gemaakt, niet alleen doet Gebruiker door deelname aan deze activiteiten en instemming met dit privacybeleid afstand van haar portretrecht, Gebruiker geeft de NKV ook expliciet toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

7. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

7.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.

7.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker de NKV bereiken via de contact informatie opgeven bij de omschrijving van Verantwoordelijke.

7.3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan de afzender van de nieuwsbrief.

8. Bewaartermijn

8.1. De NKV bewaart persoonsgegevens van leden en donateurs tot een periode van maximaal 24 maanden na het einde van het lidmaatschap, dan wel de laatste donatie.

8.2. De termijnen uit 8.1. gelden tenzij de NKV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Beveiliging

9.1. De NKV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, meer informatie over de beveiliging is op te vragen bij de NKV.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1. De NKV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De NKV adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 23 mei 2018.