A. HET BESTUUR

Artikel 1:
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden. De verdeling van de functies vindt telkenjare plaats zo spoedig mogelijk na de algemene vergadering.

Artikel 2:
Door de secretaris worden buiten hetgeen daarover in de Statuten is bepaald de navolgende werkzaamheden verricht: het voeren van de briefwisseling, het uitbrengen van het jaarverslag, het beheren van het archief en het bijhouden van de ledenlijst.

Artikel 3:
De penningmeester beheert de gelden van de Vereniging en int vóór de derde maand van elk jaar de bijdragen van de leden. Hij brengt elk jaar een financiëel verslag uit.

Artikel 4:
De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen tot het bijwonen van de vergaderingen en bij andere werkzaamheden in het belang van de vereniging gemaakt.

Artikel 5:
In zaken waarin door Statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien wordt, beslist het bestuur.

Artikel 6:
Het bestuur verstuurt aan het begin van het kalenderjaar, en als tussentijds de BBRA-salarisschalen verhoogd worden, bijgestelde salarisnormen naar de leden-gemeenten, de leden-geregistreerde beiaardiers en op verzoek tevens aan overige leden of gemeenten die geen lid zijn.

B. COMMISSIES

Artikel 7:
Het bestuur kan de behartiging van bepaalde soorten belangen en de uitvoering van de daarmee verband houdende werkzaamheden opdragen aan speciaal hiervoor in het leven te roepen commissies.

Artikel 8:
Een commissie als bedoeld in artikel 6 bestaat uit drie of meer leden, van wie tenminste één lid tevens bestuurslid is. De commissieleden worden met inachtneming van het vorenstaande door het bestuur benoemd. Het bestuur kan, commissieleden die bij de uitoefening van hun taak als zodanig naar het oordeel van het bestuur op enigerlei wijze tekortschieten, ontslag verlenen als lid van de commissie.

Artikel 9:
De taak van een commissie wordt door het bestuur zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Het bestuur kan, telkens wanneer zulks wenselijk wordt geacht, bedoelde taakomschrijving wijzigen.

Artikel 10:
Het bestuur benoemt één van de leden van een commissie tot hoofd van de commissie, die de werkzaamheden van de commissie coördineert, bijeenkomsten van de commissie belegt en deze bijeenkomsten leidt.

Artikel 11:
De commissies zijn gehouden bij hun werkzaamheden de door het bestuur te geven richtlijnen in acht te nemen en van hun werkzaamheden verslag uit te brengen aan het bestuur of aan de ledenvergadering telkens wanneer het bestuur dit nodig oordeelt.

Artikel 12:
Het bestuur kan, wanneer het daartoe termen aanwezig acht, een commissie opheffen.

Artikel 13:
Het bestuur houdt de leden van de Vereniging op de hoogte van de instelling of opheffing van commissies, alsmede van de samenstelling en de taak van de commissies.

Artikel 14:
De leden van de commissies hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen tot het bijwonen van de commissievergaderingen en bij andere werkzaamheden in het belang van de vereniging gemaakt.

C. VERENIGINGSORGAAN

Artikel 15:
De vereniging geeft haar orgaan getiteld "Klok en Klepel" uit. Dit kan zowel éénmaal als meermalen per jaar geschieden.

D. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16:
In het belang van de Nederlandse beiaardwereld onderhoudt de vereniging betrekkingen met organisaties op beiaardgebied in binnen- en buitenland.

Artikel 17:
De vereniging is lid van de Beiaard Wereld Federatie; zij is via een aantal door het bestuur benoemde gedelegeerden vertegenwoordigd in het Comité van Afgevaardigden van de BWF. De beslissingen van de federatie worden aan de leden van de vereniging ter kennis gebracht.