STATUTEN  Terug
 

NAAM en ZETEL

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING en is gevestigd te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.
1. De vereniging heeft tot doel het wekken van belangstelling en liefde voor klokken en het beoefenen van het beiaardspel als kunstuiting in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van de bouw en restauratie van beiaarden, voorslagen en geluien. Onder een beiaard wordt verstaan een instrument bestaande uit ten minste drie en twintig gestemde bronzen klokken, bespeelbaar door middel van een stokkenklavier;
b. het steunen van de scholing van beiaardiers;
c. het bevorderen van het artistieke peil van beiaardbespelingen en het organiseren van beiaardwedstrijden voor beiaardiers;
d. het geven van advies aan (potentiële-) eigenaren van klokken, voorslagen, geluien en beiaarden betreffende onderhoud, herstel en verbetering daarvan;
e. het bevorderen van de artistieke en materiële belangen van beiaardiers; en
f. alle andere wettige middelen.

DUUR

Artikel 3.
De vereniging is opgericht op achttien juni negentienhonderd achttien en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.
1. De vereniging kent de volgende leden:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. geregistreerde beiaardiers; en
d. ereleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder alle leden uit bovengenoemde vier categorieën begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Buitengewone leden zijn rechtspersonen die zich als buitengewoon lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. a. Geregistreerde beiaardiers zijn leden die geregistreerd staan als beiaardier in het register van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. b. Een lid wordt aangemerkt als "geregistreerde beiaardier" wanneer het bestuur heeft vastgesteld dat een lid één (1) of meer vaste bezoldigde beiaardbespeling(en) per week in Nederland verzorgt, dan wel wanneer een lid anderszins op grond van activiteiten en inkomsten en op diens verzoek door het bestuur als "geregistreerde beiaardier" is aangemerkt.
5. Ereleden zijn zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging dan wel de beiaardkunst en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
6. Het bestuur houdt een register waarin van alle leden de namen en adressen en tevens de onderverdeling in de vier (4) onderscheiden categorieën zijn opgenomen.

Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid casu quo ophouden te bestaan van een buitengewoon lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging; of
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging door het bestuur geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS

Artikel 7.
Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden. Kandidaatstelling moet geschieden door het bestuur. Leden van de vereniging kunnen eveneens kandidaten stellen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de verenging of door bedanken.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
7. Indien in een algemene vergadering voorstellen aan de orde worden gesteld tot benoeming van een of meer bestuursleden, worden de namen van elk van de door het bestuur gestelde kandidaten vermeld in de oproeping voor die vergadering. Leden zijn tot acht en veertig (48) uur voor de aanvang van de vergadering in de gelegenheid om kandidaten te stellen door een schriftelijke mededeling aan het secretariaat van de vereniging, ondertekend door tenminste zeven (7) leden, onder vermelding van de naam en het adres van ieder der voorgestelde kandidaten en vergezeld van een daartoe strekkende schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaten. Voor de aanvang van de stemming deelt het bestuur de namen van deze kandidaten aan de vergadering mede. Alsdan zal, tenzij de vergadering anders bepaalt, de stemming gaan tussen de door het bestuur en de door de leden voorgedragen kandidaten. Verkrijgt de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verworven. Blijken meer dan twee personen in aanmerking te komen voor herstemming, dan zal de herstemming gaan tussen de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verworven.
8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
9. De vergadering staat onder voorzitterschap van de voorzitter of van degene, die het bestuur voor de betrokken vergadering aanwijst.
10. De orde van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de betrokken vergadering bepaald.
11. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
12. Indien de stemmen staken, dan beslist degene, die als voorzitter van de vergadering fungeert.
13. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de betrokken vergadering anders bepaalt.
14. Een bestuurslid kan zich ter vergadering slechts doen vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, krachtens een schriftelijke volmacht, tenzij de voorzitter van de vergadering een andere vorm van volmacht accepteert.
15. Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten de vergadering geschieden, mits alle bestuursleden schriftelijk hun stem vóór het betrokken voorstel hebben uitgebracht.

BESTUURSBEVOEGDHEID en VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van verplichtingen die voor de vereniging grotere financiële gevolgen hebben dan tien procent van de begroting. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4. Het bestuur kan geen besluiten nemen met betrekking tot zaken die betrekking hebben op de directe uitoefening van het beiaardiersvak, zoals salaris en rechtspositie, zonder voorafgaande goedkeuring van de vergadering van geregistreerde beiaardiers, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

VERGADERINGEN

Artikel 12.
Algemene ledenvergaderingen
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één (1) stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de vergadering besluit over een bepaalde zaak schriftelijk te stemmen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13.
1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door het bestuur daartoe aangewezen (bestuurs)lid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
4. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. voorstellen ten aanzien van de vervulling van eventuele vacatures in het bestuur of in commissies; en
b. voorstellen van het bestuur of één of meer leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Artikel 14.
Vergaderingen van geregistreerde beiaardiers.
Toegang tot de vergadering van geregistreerde beiaardiers hebben de geregistreerde beiaardiers, alsmede degenen die daartoe zijn uitgenodigd. Deze vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur of door zeven (7) geregistreerde beiaardiers, waarbij voor het overige dezelfde regels gelden als onder artikel 16 lid 2. De vergadering vindt plaats volgens dezelfde regels als onder artikel 12 en 13 leden 2 en 3 vermeld, met dien verstande dat de vergadering per keer een voorzitter aanwijst.

BOEKJAAR, JAARVERSLAG, REKENING en VERANTWOORDING

Artikel 15.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
4. Het bestuur doet de in lid 2 genoemde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ten minste drie (3) weken voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 tien (10) jaar te bewaren.

Artikel 16.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste drie (3) weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/vijfde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet een/vijfde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het daartoe bestemde register bij de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING en VEREFFENING

Artikel 18.
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld die door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 20.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 Terug